Małe wielkie cele na ten rok

Nowy rok sprzyja kształtowaniu wizji i misji na temat tego co jest ważne w edukacji. Jakie cele stawiamy przed sobą na najbliższe miesiące? 

Wybraliśmy to, co jest ważne dla dzieci w obecnym świecie: 

 1. Budowanie wrażliwości dziecka, w tym wrażliwości estetycznej, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 2. Współpracę z rodzicami i różnymi środowiskami uznanymi za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój samoświadomości i tożsamości dziecka.
 3. Podkreślenie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, oraz inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Szczególny wysiłek i koncentrację położymy na:

 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm – jest w planach wiele ścieżek badawczych w programie dydaktycznym uwrażliwiających na podstawowe wartości,
 • kształtowanie poczucia przynależności do Europy i Polski, podkreślenie wagi wspólnoty europejskiej – już niedługo Tydzień Europejski i cały blok edukacyjny,
 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno – planujemy wizyty na wystawach, w teatrach i galeriach, 
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką – przygotowujemy dwa wernisaże plastyczne, wyreżyserujemy i nagramy własne filmy (Cinema in the City), przygotujemy przedstawienia dla większej publiczności,
 • współpracę z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym – w planach m.in. specjalni goście i działania na rzecz ekologii,
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych – akcje charytatywne, kiermasze świąteczne na rzecz naszych podopiecznych,
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie – wciąż w duchu pozytywnej dyscypliny i NVC
 • współpracę z rodzicami, włączając ich do aktywnych działań na rzecz przedszkola.
przedszkole baby city

Przed nami konkretne wyzwania, innowacje pedagogiczne, działania i nie możemy się już doczekać nowego roku